ZoR >< นอแรดน้อย!!


สมาชิก
นางสาว กัณฐมณี ทองขัด เลขที่ 3 
นางสาว ทิพยาภา กลัดเชยดี เลขที่ 12
นางสาว พิชญา นิลวัชราภรณ์ เลขที่ 21
นาย ปิติภัทร เกษวิริยะการ เลขที่ 44
นาย ศุภวิชญ์ วานิชสวัสดิืวิชัย เลขที่ 50
ชั้น ม.5/8


วิชา โลกศึกษา (Global Education) ส 30201
ครูผู้สอน อ.อัจฉรา สุขขีมนต์
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์